PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

17-06-2014
Oznámenie č. 25 zo dňa 18.06.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – Zákon o VO - upozornenie)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe zistení a odporúčaní Ministerstva financií SR z certifikačného overovania SŽP č. S 15 291 14 004 upozorňuje príjemcov podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 na povinnosť dodržiavať zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,...
01-04-2014
Oznámenie č. 24 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31.03.2014 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že v súlade s §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sa menia formálne náležitosti výzvy č. 2012/OPRH/01, konkrétne ...
01-04-2014
Oznámenie č. 23 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, výzvy č. 2012/OPRH/01, že od 1. apríla 2014 nadobúda účinnosť Systém finančného riadenia pre Európsky fond pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0 (ďalej len „SFR“). Prijímatelia sú povinní pri predkladaní žiadosti o platbu, prípadne oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov použiť len aktualizované formuláre (prílohy 5a, 6a). V prípade, že si prijímateľ uplatňuje žiadosť o zálohovú platbu od 1.4.2014, platia postupy uvedené v SFR, verzia 7.0.
01-04-2014
Oznámenie č. 22 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, výzvy č. 2013/OPRH/02, že od 1. apríla 2014 nadobúda účinnosť Systém finančného riadenia pre Európsky fond pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0. Prijímatelia sú povinní pri predkladaní žiadosti o platbu, prípadne oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov použiť len aktualizované formuláre (prílohy 6a, 8a).
03-03-2014
Oznámenie č. 21 zo dňa 03.03.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – AKTUALIZÁCIA)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zverejnila na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2012/OPRH/01 nové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov a schválenú Metodickú príručku pre žiadateľa ...
21-02-2014
Oznámenie č. 20 zo dňa 21.02.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZÁCIA)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, aktualizovala na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 tabuľkové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí ...
13-02-2014
Oznámenie č. 19 zo dňa 13. 02. 2014 (Rozhodnutie EK z 19.12.2013).
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 „ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. 12. 2013 ...
16-01-2014
Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH).
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy , Dodatok č.1 k Výzve č. 2013/OPRH/02 ...
20-12-2013
Oznámenie č. 17 zo dňa 20.12.2013 (Výzva na opatrenia 2.1 a 2.2).
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy , Výzvu č. 2013/OPRH/02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ...
17-12-2013
Oznámenie
PPA pre žiadateľov, ktorým bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH SR 2007 – 2013“) Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“) v rámci všetkých opatrení. Na podnet Európskej komisie pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov pomoci v programovom období 2007 – 2013. Dotazník pozostáva zo 17 otázok a zachytáva všetky fázy procesu implemtácie fondov EÚ.
09-09-2013
Oznámenie č. 16 zo dňa 06.09.2013 (Výzva č. 2013/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 24496/2013 zo dňa 6. 9. 2013 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013,...
05-06-2013
Oznámenie č. 15 zo dňa 05.06.2013 (Výzva č. 2013/OPRH/01 – Indikatívna výška finančných prostriedkov - zmena)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP RV zmenila vo Výzve č. 2013/OPRH/01, zverejnenej dňa 15.1.2013 ...
29-05-2013
Oznámenie č. 14 zo dňa 29.05.2013 (Výzva č. 2013/OPRH/01 – MSP - doplnenie)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti ...
15-01-2013
Oznámenie č. 13 zo dňa 15.01.2013 (Výzva na opatrenia 2.1 a 2.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy, Výzvu č. 2013/OPRH/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci „Prioritnej osi 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh“ pre opatrenie č. „2.1 Investície do akvakultúry“ a pre opatrenie č. „2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh“, vrátane Metodickej príručky pre žiadateľa a všetkých jej príloh. Metodická príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza tiež v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Príručka pre žiadateľa / Opatrenie 2.1 a tiež v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Príručka pre žiadateľa / Opatrenie 2.2 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok prijíma PPA na ústredí PPA osobne v podateľni ústredia PPA alebo poštou od 3.6.2013 do 14.6.2013.
23-10-2012
Oznámenie č. 12 zo dňa 23. 10. 2012 (Výzva na opatrenie 3.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Oznámenia a v časti PPA / Aktuality Výzvu č. 2012/OPRH/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov vrátane Metodickej príručky pre žiadateľa všetkých jej príloh. Metodická príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy /2012OPRH/01 a tiež v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Príručka pre žiadateľa / Opatrenie 3.2.
10-09-2012
Oznámenie č. 11 zo dňa 10.09.2012 (Ukončenie priebežnej výzvy č. 2011/OPRH/02)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“), že dňom zverejnenia tohto oznámenia sa ukončuje priebežná výzva č. 2011/OPRH/02 pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov zverejnená na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry dňa 28.02.2011 z dôvodu modifikácie OPRH.
17-10-2011
Oznámenie č.10 zo dňa 17.10.2011 (Výzva č. 2011/OPRH/03)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA v časti: PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Výzvy zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/03 pre Prioritnú os 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a Opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú od 17.10.2011 do 29.02.2012. Oprávnenosť miesta realizácie projektu: oblasti mimo cieľa Konvergencie, ktoré zahŕňajú územie Bratislavského samosprávneho kraja.
29-09-2011
Oznámenie č. 09 zo dňa 29.9.2011 (Usmernenie v oblasti verejného obstarávania)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej príjemcovia), že Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej RO) vypracoval „Usmernenie RO v oblasti verejného obstarávania“, ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia. Príjemcovia sú povinní postupovať a dodržiavať ustanovenia uvedené v priloženom usmernení.
27-06-2011
Oznámenie č. 08/OPRH zo dňa 27.6.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013, že dňa 15.6.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného mení a dopĺňa aj zákon o verejnom obstarávaní...
09-06-2011
Oznámenie č.07/OPRH zo dňa 9.6.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013,...

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)