PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

17-10-2011
Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 6.0
17-10-2011
Príloha 1 - Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES
17-10-2011
Príloha 2 - Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov
17-10-2011
Príloha č.3 Jednoduché účtovníctvo
17-10-2011
Príloha č.3 Podvojné účtovníctvo
17-10-2011
Príloha 3a - Prehľad tabuľkovej časti projektu, jednoduchého a podvojného účtovníctva
17-10-2011
Príloha 3b - Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu
17-10-2011
Príloha 4 - Prehľad formulárov žiadostí o nenávratný finančný príspevok
17-10-2011
Príloha 5 - Číselník výdavkov
17-10-2011
Príloha 6 - Pracovný list k refundácii miezd z technickej pomoci
17-10-2011
Príloha 7a - Žiadosť o platbu
17-10-2011
Príloha 7b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
17-10-2011
Príloha 7c - Prehľad formulárov žiadostí o platbu
17-10-2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.1
17-10-2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.2
17-10-2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 3.2
17-10-2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 5.1
17-10-2011
Príloha 7d - Čestné vyhlásenie
17-10-2011
Príloha 8a - Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
17-10-2011
Príloha 8b - Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)