PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Základné údaje / Výročné správy PPA
23-05-2007
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2006
23-05-2007
Príloha č. 1 - Regionálne pracoviská PPA
23-05-2007
Príloha č. 2 - Organizačná schéma
23-05-2007
Príloha č. 3 - Tabuľky
23-05-2007
Príloha č. 4 - Číselník zdrojov v štátnom rozpočte platný pre rozpočtové organizácie v roku 2006
23-05-2007
Príloha č. 5 - Vecné vyhodnotenie stanovených cieľov PPA - merateľných ukazovateľov programovej štruktúry za rok 2006
23-05-2007
Príloha č. 6 - Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov v tlači, internete a besied elektronických médiách s celoslovenským pokrytím za obdobie 01. 01. 2006 - 31. 12.2006
23-05-2007
Príloha č. 7 - Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA k 31. 12. 2006
23-05-2007
Príloha č. 8 - Zoznam skratiek
23-05-2007
Hodnotenie zo strany ústredného orgánu MP SR
18-05-2006
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2005
18-05-2006
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2005
30-06-2005
Prílohy k výročnej správe pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2004
30-06-2005
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2004

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)