PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Priame a agro-environmentálne podpory / Oznámenia
11-03-2013
POSTUP PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O AKTUALIZÁCIU REGISTRA PRODUKČNÝCH BLOKOV (LPIS)
(Žiadateľ)
14-01-2013
Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013
viac informácií
S nadobudnutím účinnosti 1. januára 2013 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa zrušuje ...
16-04-2012
Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2012
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2012 zverejňuje aktualizovaný číselník plodín z Príručky pre žiadateľa o priame podpory na poľnohospodárskej pôde.
04-04-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2012
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
04-04-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2012
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
04-04-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
20-01-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2012
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na rok 2012 ...
11-01-2012
Postup podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných blokov (LPIS)
24-11-2011
Oznámenie
viac informácií
MPRV SR o výške priamych platieb a doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe pre rok 2011.
14-04-2011
Usmernenie Sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Pôdohospodársku platobnú agentúru a žiadateľov v prípade uplatnenia vyššej moci pri dodržiavaní podmienok v rámci podpôr podľa jednotnej
viac informácií
Počas kalendárneho roka resp. vegetačného obdobia môže nastať pôsobenie vyššej moci, čo môže mať následok výpadok, resp. zníženie produkcie, alebo zabránenie možnosti plnenia podmienok GAEC a podmienok krížového plnenia zo strany žiadateľa.
01-04-2011
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti ...
28-03-2011
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2011
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení ...
28-03-2011
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2011
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
18-01-2011
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn.n.p. oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na rok 2011 o podporu na veľké dobytčie jednotky.
01-06-2010
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR v oblasti dodržiavania Dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) v prípadoch tzv. vyššej moci pri zlých poveternostných podmienkach
viac informácií
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR v oblasti dodržiavania Dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) v prípadoch tzv. vyššej moci pri zlých poveternostných podmienkach, konkrétne...
19-05-2010
Oznámenie PPA o povinnosti ohlasovania prípadov vyššej moci a výnimočných okolností.
viac informácií
Upozorňujeme žiadateľov, ktorí boli v predošlých dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím, že v zmysle § 11 ods. 6 NV č. 20/2009 v prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností je žiadateľ povinný zaslať agentúre oznámenie...
07-05-2010
Usmernenie k zaťaženiu pre Agroenvironmentálne platby
viac informácií
Podľa § 37 ods. 11 nariadenia vlády č. 499/2008 Z.z. žiadateľ každoročne (od 1.apríla 2010) predkladá ako prílohu k žiadosti o agroenvironmentálnu platbu prehľad o zaťažení dobytčej jednotky podľa druhu chovaných zvierat...
22-04-2010
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory - na zvieratá
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
22-04-2010
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory - na pôdu
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,...
21-04-2010
Určenie žiadostí pre výzvu na rok 2010 opatrenia Osi 2.
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje oznámiť, že v zmysle usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 10953/2010 zo dňa 12.4.2010 sa žiadne výzvy v roku 2010 nebudú realizovať na žiadosti...
20-04-2010
Oznam pre žiadateľov o rozšírenie agroenvironmentálneho opatrenia v roku 2009
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje oznámiť žiadateľom, ktorí v roku 2009 požiadali o rozšírenie agroenvironmentálneho opatrenia v zmysle § 41 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu vidieka v zn.n.p., že v zmysle usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na základe článku 45 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 v platnom znení môžu byť z podaných žiadostí o rozšírenie schválené len žiadosti o nasledovné agroenvironmentálne podopatrenia
31-03-2010
Zoznam schválených prvých spracovateľov rajčiakov
08-02-2010
Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2010
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu,...
05-01-2010
Oznam
viac informácií
pre žiadateľov o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia a o transformáciu pôvodného agroenvironmentálneho vzťahu do nového agroenvironmentálneho vzťahu v roku 2009 o...
21-10-2009
Oznam pre žiadateľov na Lesnícko – environmentálne platby
viac informácií
Na základe metodického pokynu Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1569/2009-920 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka...
09-10-2009
Oznámenie
viac informácií
MP SR oznamuje, že výška sadzieb pre doplnkové národné priame platby (doplnková platba na plochu, platba na chmeľ)...
01-10-2009
UPOZORNENIE
viac informácií
Upozorňujeme žiadateľov o priame podpory, ktorí uviedli svoj účet v bývalej Istrobanke, a.s., ako bankové spojenie za účelom zasielania platieb,...
02-07-2009
Potvrdenie o dodaní energetických plodín od žiadateľa nákupcovi / spracovateľovi
22-04-2009
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory
viac informácií
PPA upozorňuje záujemcov (žiadateľov) na možnosť predkladať žiadosti o priame podpory:- platbu na opatrenie životné podmienky zvierat - zaradenie do agroenvironmentálneho podopatrenia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat ...
17-04-2009
Oznámenie
viac informácií
PPA uverejňuje Oznámenie o predkladaní žiadostí na lesnícke opatrenia, formuláre žiadostí na lesnícke opatrenia OSI 2 PRV 2007-2013 na rok 2009 a zmenové formuláre ...
17-04-2009
Oznámenie
viac informácií
PPA uverejnila Metodický pokyn ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1569/2009-920 k nariadeniu vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 z 11.marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
16-04-2009
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory
16-04-2009
Oznámenie
viac informácií
PPA o uverejnení METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1453/2009-930 ...Sekcia priamych podpôr >Priame platby >Rok 2009
13-03-2009
Oznámenie
PPA uverejnila Zoznam nákupcov a spracovateľov vykonávajúcich svoju činnosť na území SR, s ktorými budú môcť žiadatelia o platbu na energetické plodiny uzatvárať zmluvy v r. 2009.
23-02-2009
OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O PODPORU NA VEĽKÉ DOBYTČIE JEDNOTKY NA ROK 2009
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na rok 2009 ....
05-12-2008
Oznámenie MP SR o výške priamych platieb a doplnkových národných priamych platieb na rok 2008
viac informácií
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky oznamuje výšku sadzieb pre jednotlivé priame platby a doplnkové národné priame platby na základe...
30-10-2008
Lesnícko-environmentálne platby
viac informácií
PPA predkladá adresy sídel Štátnej ochrany prírody SR, na ktorých môžu žiadatelia požiadať o vyznačenie hniezdnych lokalít...
30-10-2008
Oznámenie
viac informácií
Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastovPPA predkladá adresy sídel Štátnej ochrany prírody SR, na ktorých môžu noví žiadatelia...
19-06-2008
Zoznam schválených spracovateľov energetických plodín
19-06-2008
Oznámenie o predkladaní žiadostí na zariadenie do opatrenia životné podmienky zvierat na rok 2008
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami...
30-04-2008
UPOZORNENIE !!!
viac informácií
PPA záujemcom o Lesnícke opatrenia oznamuje, ze PPA z dôvodu zmeny v nariadeniach uverejnila v rubrike Sekcia priamych podpôr (priame platby / rok 2008) novú príručku pre žiadateľa, nové formuláre pre ...
25-04-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka dáva - záujemcom (žiadateľom) možnosť: - predkladať žiadosti o priame podpory - zalesnenie poľnohospodárskej pôdy a o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, zaradené do opatrenia Prvé lesnícko-enviromentálne opatrenia a o lesnícko-enviromentálnu platbu a platbu na oblasti zaradené do súvislej európskej sústavy chránených území na lesnom pozemku.
24-04-2008
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami...
18-04-2008
Zoznam schválených prvých spracovateľov
16-04-2008
Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
28-03-2008
Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2008
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti ...
30-01-2008
Oznámenie o povinnosti žiadateľov o platbu na pestovanie energetických plodín - samospracovateľov viesť skladovú evidenciu
30-01-2008
Príloha č. 1 k Oznámeniu o povinnosti žiadateľov o platbu na pestovanie energetických plodín - samospracovateľov viesť skladovú evidenciu
30-01-2008
Príloha č. 2 k Oznámeniu o povinnosti žiadateľov o platbu na pestovanie energetických plodín - samospracovateľov viesť skladovú evidenciu
30-01-2008
Príloha č. 3 - Potvrdenie o dodaní energetických plodín od žiadateľa nákupcovi/spracovateľovi
11-07-2007
Potvrdenie o dodaní energetických plodín od žiadateľa nákupcovi/spracovateľovi
11-06-2007
OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O PLATBY NA VEĽKÉ DOBYTČIE JEDNOTKY A ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO OPATRENIA ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT NA ROK 2007
30-04-2007
Reprezentatívne výnosy pre platbu na pestovanie energetických plodín
27-04-2007
Žiadosť o registráciu nákupcu energetických plodín
27-04-2007
Žiadosť o registráciu spracovateľa energetických plodín
27-04-2007
Potvrdenie o dodaní energetických plodín od nákupcu spracovateľovi
27-04-2007
Vyhlásenie o spracovaní energetickej plodiny
27-04-2007
Biopalivá v zmysle smernice 2003/30/ES
26-04-2007
Oznámenie PPA o predkladani žiadostí o príspevok
viac informácií
na znevýhodnené oblasti a žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia na rok 2007.
04-04-2006
Oznámenie PPA pre žiadateľov o priame platby na plochu na rok 2006 o postupe v prípade pôsobenia vyššej moci

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)