PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Žiadosť o platbu
28-06-2013
Zoznam príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 4.1, 4.2, 4.3 realizované prostredníctvom osi 4 Leader
28-06-2013
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení
04-04-2012
Zoznam príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 4.1, 4.2, 4.3 realizované prostredníctvom osi 4 Leader
04-04-2012
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 1
10-01-2012
Zoznam príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 4.1, 4.2, 4.3 realizované prostredníctvom osi 4 Leader
10-01-2012
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 2
10-01-2012
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 1
20-12-2011
Žiadosť o platbu
14-10-2011
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
pre opatrenie č. 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a opatrenie č. 3.3 Vzdelávanie a informovanie k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-13 verzia č.2., ktoré je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spresnenie zoznamu príloh v bodoch č. 9., 10., 11. sa vzťahuje na verejné obstarávanie realizované od 15.6.2011
03-06-2011
Zoznam príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 4.1, 4.2, 4.3 realizované prostredníctvom osi 4 Leader
29-04-2011
Zoznam príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie č. 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a opatrenie č. 3.3 Vzdelávanie a informovanie účinné v zmysle Dodatku zo dňa 19.4.2011 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-13 verzia č.2
29-04-2011
Zoznam príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie č. 1.6 a č. 3.3 podľa Dodatku zo dňa 19.4.2011 k Príručke verzia č.2
02-03-2011
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 2
02-03-2011
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 1
03-11-2010
Plnomocenstvo k fotodokumentácii
21-10-2010
Plnomocenstvo k fotodokumentácii
14-07-2010
Plnomocenstvo k fotodokumentácii
15-03-2010
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 2
15-03-2010
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 1
01-03-2010
Žiadosť o platbu
29-01-2010
Plnomocenstvo k fotodokumentácii
10-12-2009
Žiadosť o platbu
04-09-2009
Zoznam príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 2
04-09-2009
Zoznamy príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení k Príručke verzia č. 1
04-08-2009
Príloha č. 1. - Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi
22-07-2009
Žiadosť o platbu
09-03-2009
Plnomocenstvo k foto
09-02-2009
Príloha č. 1. k Usmerneniu č. 1/2009
Predkladanie Prílohy 1 k žiadosti o platbu v zmysle Usmernenia č.1/2009 a pokynov v Prílohe 1 vypĺňa príjemca v prípade deklarovaných výdavkov výlučne v mene SKK, resp. v mene SKK aj v mene EUR.
09-02-2009
Usmernenie č. 1/2009
orgánu finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka k predkladaniu žiadostí o platbu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v roku 2009
14-01-2009
Žiadosť o platbu v EUR
platí pre všetky opatrenia
08-01-2009
UPOZORNENIE
viac informácií
PPA upozorňuje konečných prijímateľov PRV SR 2007-2013, aby používali formulár Žiadosť o platbu uverejnený 27. 11. 2008
02-01-2009
Tabuľky
27-11-2008
Žiadosť o platbu
platí pre všetky opatrenia v prípade ak príjemcovi vznikli výdavky v roku 2008 a tieto neboli predložené PPA do konca roka 2008, ale až v období začínajúcom dňom 01. 01. 2009.
04-11-2008
Zoznamy príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení
01-07-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
01-07-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
01-07-2008
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
01-02-2008
Žiadosť o platbu
aktualizované 16. 10. 2008
01-02-2008
Žiadosť o platbu
aktualizované 4. 4. 2008

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)