PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Systém finančného riadenia
20-12-2011
Príloha č. 15
20-12-2011
Príloha č. 14
20-12-2011
Príloha č. 13
20-12-2011
Príloha č. 12
20-12-2011
Príloha č. 11
20-12-2011
Príloha č. 10
20-12-2011
Príloha č. 9
20-12-2011
Príloha č. 8
20-12-2011
Príloha č. 7
20-12-2011
Príloha č. 6
20-12-2011
Príloha č. 5
20-12-2011
Príloha č. 4
20-12-2011
Príloha č. 3
20-12-2011
Príloha č. 2
20-12-2011
Príloha č. 1
20-12-2011
Vlastný materiál
20-12-2011
Obal
20-12-2011
Aktualizácia SFR 2.2.
01-03-2010
Príloha 15: Vyhlásenie o overení
01-03-2010
Príloha 14: Postup vymáhania nezrovnalostí pre výdavky EPFRV
01-03-2010
Príloha 13: Tabuľka súm pre vymáhanie v prípade ukončenia výkonu
01-03-2010
Príloha 12: Žiadosť o vyrovnanie ročných kurzových rozdielov
01-03-2010
Príloha 11: Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov
01-03-2010
Príloha 10: Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov
01-03-2010
Príloha 9: Žiadosť o platbu
01-03-2010
Príloha 8: Príjemcovia a systémy financovania
01-03-2010
Príloha 7: Platobný mechanizmus financovania výdavkov z EPFRV a súvisiaci informačný tok
01-03-2010
Príloha 6: Vyhlásenie o výdavkoch
01-03-2010
Príloha 5: Odhad očakávaných výdavkov
01-03-2010
Príloha 4: Zdrojové rozlíšenie výdavkových titulov EPFRV
01-03-2010
Príloha 3: Rozpočtová klasifikácia použitá na zatriedenie výdavkových titulov EPFRV
01-03-2010
Príloha 2: Formulár vyhlásenia o vierohodnosti
01-03-2010
Príloha 1: Subjekty zapojené do systému finančného riadenia EPFRV
01-03-2010
Vlastný materiál
01-03-2010
Predkladacia správa
01-03-2010
Obal
30-07-2009
Žiadosť o platbu
22-07-2009
Vlastný materiál
22-07-2009
Príloha 1: Subjekty zapojené do systému finančného riadenia EPFRV
22-07-2009
Príloha 2: Formulár vyhlásenia o vierohodnosti
22-07-2009
Príloha 3: Rozpočtová klasifikácia použitá na zatriedenie výdavkových titulov EPFRV
22-07-2009
Príloha 4: Zdrojové rozlíšenie výdavkových titulov EPFRV
22-07-2009
Príloha 5: Odhad očakávaných výdavkov
22-07-2009
Príloha 6: Vyhlásenie o výdavkoch
22-07-2009
Príloha 7: Platobný mechanizmus financovania výdavkov z EPFRV a súvisiaci informačný tok
22-07-2009
Príloha 8: Príjemcovia a systémy financovania
22-07-2009
Príloha 10: Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov
22-07-2009
Príloha 11: Žiadosť o vyrovnanie ročných kurzových rozdielov
22-07-2009
Príloha 12: Tabuľka súm pre vymáhanie v prípade ukončenia výkonu
22-07-2009
Príloha 13: Postup vymáhania nezrovnalostí pre výdavky EPFRV
22-07-2009
Príloha 14: Vyhlásenie o overení
09-02-2009
Usmernenie č. 1/2009 orgánu finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka k predkladaniu žiadostí o platbu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v roku 2009
09-02-2009
Príloha č. 1. k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV
09-02-2009
Príloha 2 k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Povolené prípady predkladania žiadosti o platbu v roku 2009
16-10-2008
Obal
16-10-2008
Predkladacia správa
16-10-2008
Vlastný materiál 1.2
16-10-2008
Príloha č. 1
16-10-2008
Príloha č. 2
16-10-2008
Príloha č. 3
16-10-2008
Príloha č. 4
16-10-2008
Príloha č. 5
16-10-2008
Príloha č. 6
16-10-2008
Príloha č. 7
16-10-2008
Príloha č. 8
16-10-2008
Príloha č. 9
16-10-2008
Príloha č. 10
16-10-2008
Príloha č. 11
16-10-2008
Príloha č. 12
16-10-2008
Príloha č. 13
16-10-2008
Príloha č. 14
16-10-2008
Príloha č. 15
16-10-2008
Príloha č. 16
16-10-2008
Príloha č. 17
04-04-2008
Obal
04-04-2008
Predkladacia správa
04-04-2008
Vlastný materiál 1.1
04-04-2008
Príloha č. 1
04-04-2008
Príloha č. 2
04-04-2008
Príloha č. 3
04-04-2008
Príloha č. 4
04-04-2008
Príloha č. 5
04-04-2008
Príloha č. 6
04-04-2008
Príloha č. 7
04-04-2008
Príloha č. 8
04-04-2008
Príloha č. 9
04-04-2008
Príloha č. 10
04-04-2008
Príloha č. 11
04-04-2008
Príloha č. 12
04-04-2008
Príloha č. 13
04-04-2008
Príloha č. 14
04-04-2008
Príloha č. 15
04-04-2008
Príloha č. 16
04-04-2008
Príloha č. 17

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)