PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 3.4.2
Obnova a rozvoj obcí od 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo od 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 3.2.B
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B od 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 3.2.A
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A od 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 3.1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam od 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 2.1
Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení od 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 1.7
Využívanie poradenských služiebod 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 1.4
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov od 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 1.2
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva od 15.11.2013
15-11-2013
MS pre opatrenie č. 1.1
Modernizácia fariem od 15.11.2013
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 3.5
Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 3.4.2
Obnova a rozvoj obcí od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 3.3
Vzdelávanie a informovanie od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 3.2.B
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 3.2.A
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 3.1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 2.1
Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 1.6
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 1.5
Odbytové organizácie výrobcov od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 1.4
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 1.2
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva od 1.6.2010
19-05-2010
MS pre opatrenie č. 1.1
Modernizácia fariem od 1.6.2010
19-03-2010
MS pre opatrenie č. 1.1 Modernizácia fariem
19-03-2010
MS pre opatrenie č. 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
19-03-2010
MS pre opatrenie č. 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
19-03-2010
MS pre opatrenie č. 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
19-03-2010
MS pre opatrenie č. 1.7
Využívanie poradenských služieb
19-03-2010
MS pre opatrenie č. 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
19-03-2010
MS pre opatrenie č. 3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A
07-10-2008
Oznámenie k predkladaniu monitorovacích správ projektu v rámci PRV SR 2007-2013
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 1.1 Modernizácia fariem
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 1.7 Využívanie poradenských služieb
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 3.2.B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 3.3 Vzdelávanie a informovanie
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
07-10-2008
MS pre opatrenie č. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
06-10-2008
MS pre opatrenie č. 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)