PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Štátna pomoc / Legislatíva
22-07-2009
NARIADENIE VLÁDY SR č. 264/2008 Z. z.
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - aktuálne znenie
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 1
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 1a
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 1b
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 2
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 3
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 4
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 5
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 6
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 7
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 8
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9a
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9b
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9c
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 9d
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 10
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 11
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 12
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 13
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 14
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 15
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 16
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 17
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 18
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 19
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 20
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 21
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 22
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 23
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 24
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 25
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 26
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 27
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 28
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 29
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 29a
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 30
30-09-2008
NV SR č.369/2007 Z.z. - Príloha 31

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)