PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / SOP P-RV 2004-2006 / Výzvy, Oznámenia
19-01-2010
Oznámenie
viac informácií
PPA pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV k monitorovacej správe za rok 2009. V priebehu realizácie projektu je žiadateľ povinný ročne predkladať PPA „Monitorovaciu správu“. Túto správu posiela na ústredie PPA – Odbor monitoringu do 31. marca, v ktorej uvádza údaje za predchádzajúci kalendárny rok. Pre každé opatrenie/podopatrenie je vypracovaný samostatný formulár monitorovacej správy....
26-01-2009
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV k monitorovacej správe za rok 2008
viac informácií
Vážení príjemcovia pomoci, keďže sa blíži termín zaslania monitorovacej správy a hromadia sa otázky súvisiace s jej zasielaním a vypĺňaním, PPA pre Vás pripravila aktualizáciu vysvetliviek k danej problematike. Veríme, že uvedené informácie Vám budú nápomocné.
03-07-2008
Upozornenie
viac informácií
pre konečných prijímateľov pomoci v rámci Sektorového operačného programu "Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka" 2004 - 2006 (SOP P-RV 2004-2006 ) a Plánu rozvoja vidieka SR na roky 2004-2006 (PRV SR 2004-2006) na spôsob predkladania Žiadostí o platbu...
10-06-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 22. mája 2008 boli aktualizované nasledovné prílohy...
28-01-2008
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV k monitorovacej správe za rok 2007
12-12-2007
Oznam
viac informácií
Na základe skúseností zástupcov Ministerstva financií SR (MF SR), ktorí sprevádzali audítorov EK počas viacerých auditných misií, bol vygenerovaný zoznam základných informácií, o ktorých by mal mať konečný prijímateľ (KP) vedomosť, a to ešte pred zahájením takéhoto auditu u KP. Poskytnutím týchto informácií a prípravou KP zo strany Riadiaceho orgánu/Sprostredkovateľského orgánu (RO/SORO) na auditnú misiu Európskej komisie sa môže predísť zbytočným nedorozumeniam a predlžovaniu auditnej misie, stresu konečného prijímateľa z auditu EK ako aj dodatočnému preukazovaniu a zasielaniu dokumentácie auditorom EK.
30-01-2007
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV k monitorovacej správe za rok 2006
28-09-2006
Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Priority č. 2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenia č. 2.4 - Vzdelávanie v termíne od 01.12. - 14.12.2006Kód výzvy: 1132040200604
28-07-2006
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre opatrenie č. 2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
27-07-2006
Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, v rámci Priority č.2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenia č. 2.3 - Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí - Podopatrenia č. 2.3.1 - Pozemkové úpravy v termíne od 27.09. do 11.10. 2006. Kód výzvy: 1132031200617
10-03-2006
Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Priorita č.2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.3 - Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí - Podopatrenie č. 2.3.1 - Pozemkové úpravy vidieka Kód výzvy: 1132031200616
06-03-2006
Oznámenie PPA pre žiadateľov
viac informácií
v rámci Sektorového operačného programu - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre opatrenie č. 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
03-02-2006
Výzva na predkladanie žiadostí
viac informácií
o nenávratny finančný príspevok zo Sektorového operačného programu poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Kód výzvy: 1132012200616
12-01-2006
OZNÁMENIE k monitorovacím správam pre príjemcov pomoci.
14-12-2005
Oznámenie pre žiadatelov v rámci projektových podpôr – SOP P-RV, PRV a SAPARD vo veci doplnenia podmienok do zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok zo SOP P-RV
k predkladaniu žiadostí v termíne od 01.02.2006 do 15.02.2006 pre Podopatrenie č. 2.3.2 - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností v rámci Schémy štátnej pomoci - Schéma podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností.
24-11-2005
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre opatrenie č. 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov
21-10-2005
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre opatrenie č. 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov
22-08-2005
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP) a Plánu rozvoja vidieka (PRV)
28-10-2004
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)