PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / PRV (vlastný dokument)
26-07-2004
Obal
26-07-2004
Obsah
26-07-2004
Úvod
26-07-2004
Popis súčasného stavu - geografia
26-07-2004
Popis súčasného stavu - vidieckosť krajiny
26-07-2004
Popis súčasného stavu - poľnohospodárstvo
26-07-2004
Popis súčasného stavu - lesné a vodné hospodárstvo
26-07-2004
Popis súčasného stavu - životné prostredie
26-07-2004
Popis súčasného stavu - popis politík
26-07-2004
Popis súčasného stavu - SWOT analýza
26-07-2004
Popis stratégie
26-07-2004
Hodnotenie dopadu
26-07-2004
Indikatívna finančná tabuľka
26-07-2004
Popis opatrení na vykonanie Plánu
26-07-2004
Investície do poľnohospodárskych podnikov
26-07-2004
Vzdelávanie
26-07-2004
Znevýhodnené oblasti
26-07-2004
Plnenie noriem
26-07-2004
Agroenvironmentálna podpora
26-07-2004
Zlepšenie spracovania a predajnosti
26-07-2004
Lesné hospodárstvo
26-07-2004
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy
26-07-2004
Pozemkové úpravy
26-07-2004
Diverzifikácia
26-07-2004
Samozásobiteľské farmy
26-07-2004
Odbytové organizácie výrobcov
26-07-2004
Technická pomoc
26-07-2004
Príplatky k priamym platbám
26-07-2004
Štúdie, demonštračné projekty, školenia, technická pomoc
26-07-2004
Stanovenie príslušných orgánov a zodpovedných inštitúcií
26-07-2004
Implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola, sankcie a propagácia
26-07-2004
Výsledky konzultácií
26-07-2004
Rovnováha opatrení
26-07-2004
Zlučiteľnosť a zhodnosť
26-07-2004
Doplnková štátna pomoc
26-07-2004
Príloha A - obal
26-07-2004
Príloha A - Ex-ante hodnotenie Plánu rozvoja vidieka
26-07-2004
Príloha B - obal
26-07-2004
Príloha B - Kraje Slovenskej republiky
26-07-2004
Príloha C - obal
26-07-2004
Príloha C - Minimálne požiadavky vo vzťahu k životnému prostrediu, hygiene a welfare zvierat
26-07-2004
Príloha D - obal
26-07-2004
Príloha D - Kritéria ekonomickej životaschopnosti
26-07-2004
Príloha E - obal
26-07-2004
Príloha E - Zoznam produktov prílohy 1 zmluvy o ES
20-05-2004
Zoznam obcí a katastrálnych území zaradených do znevýhodnených oblastí

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)