PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / Metodika pre tvorbu projektov
20-01-2010
Monitorovacia správa projektu - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
23-03-2009
Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenia 2.5, 1.11, 1.12
(aktualizované 23. 3. 2009)
13-02-2009
Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenia 2.5, 1.11, 1.12
platí od 12.2.2009
13-02-2009
Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenie 2.8
platí od 12.2.2009
26-01-2009
Monitorovacia správa projektu - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
27-11-2008
ŽKPoP PRV 2004-2006 a Pokyny k vyplneniu ŽKPoP PRV 2004-2006
platí od 1.1.2009
10-06-2008
Monitorovacie správy pre opatrenie 13
05-03-2007
I. Príručka pre žiadateľa/konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Plánu rozvoja vidieka SR - oblasť Cieľa 1 + Cieľa 2 a nezaradené oblasti - horizontálne opatrenia
aktualizované 10. 6. 2008
05-03-2007
I. Príručka pre žiadateľa/konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Plánu rozvoja vidieka SR - oblasť Cieľa 1 + Cieľa 2 a nezaradené oblasti - horizontálne opatrenia
05-06-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia
aktualizované 10. 6. 2008
05-06-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia
18-05-2006
III. Záväzná osnova podnikateľského plánu pre podopatrenie č. 4.1 - Plnenie noriem
12-04-2006
I. Príručka pre žiadateľa/konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Plánu rozvoja vidieka SR - oblasť Cieľa 2 - Bratislavský kraj
24-02-2006
IV. Prepočet platieb – tabuľky
17-01-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre súkromný sektor
14-09-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia - súkromný sektor
aktualizované 10. 6. 2008pôvodné/staršie dokumenty nájdete tu:http://www.apa.sk/index.php?navID=192
14-09-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia - súkromný sektor
05-08-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 4.1; 4.2; 5; 8; 11; 12
(aktualizované 20.1.2010)pôvodné/staršie dokumenty nájdete tu:http://www.apa.sk/index.php?navID=192
05-08-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 4.1; 4.2; 5; 8; 11; 12; 13
25-07-2005
VI. Rozšírenie záväzkov počas záväzkového obdobia
04-07-2005
III. Záväzná osnova podnikateľského plánu pre projekty do 50 000 EUR
04-07-2005
Schéma podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností
14-05-2005
IV. Finančný plán - tabuľky
20-04-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - súkromný sektor
19-04-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 7.1
19-04-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 1; 2; 6; 7.2; 9
(aktualizované 20.1.2010)
20-03-2005
Monitorovacia správa projektu - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)