PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Potravinová pomoc
19-06-2012
Oznámenie
viac informácií
Oznámenie o zverejnení Predbežnej výzvy pre organizácie na predkladanie žiadostí o dodávku potravín z intervenčných zásob pre najodkázanejšie osoby v SR na rok 2013.
03-05-2012
OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DODÁVKU POTRAVÍN Z INTERVENČNÝCH ZÁSOB PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY V SR
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, oznamuje charitatívnym organizáciám, ktoré majú záujem zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob pre rok 2011, že...
01-03-2012
Šetrenie vo veci výskytu nežiaducich prvkov v balení slovenskej ryže, ktorá bola rozdávaná v rámci programu potravinovej pomoci
viac informácií
V súvislosti s reportážou odvysielanou v TV Markíza dňa 21. 02. 2012 bolo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) odovzdané 500 gramové balenie bezvaječných cestovín – slovenskej ryže s výskytom živého škodcu. Na uvedenom balení nebol jasne rozpoznateľný (čitateľný) dátum minimálnej trvanlivosti a ...
19-01-2012
OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DODÁVKU POTRAVÍN Z INTERVENČNÝCH ZÁSOB PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY V SR
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje charitatívnym organizáciám, ktoré majú záujem zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob pre rok 2011, že z dôvodu aktuálnej situácie pri rozdávaní potravín predlžuje termín na predkladanie žiadostí...
20-12-2011
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1260/2011 z 2. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 945/2010, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2011 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010, sa obdobie realizácie plánu distribúcie potravín v rámci programu potravinovej pomoci na rok 2011 predlžuje o dva mesiace, a to do 29. februára 2012. Viac informácií:PPA / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Potravinová pomoc
15-12-2011
OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DODÁVKU POTRAVÍN Z INTERVENČNÝCH ZÁSOB PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY V SR
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, oznamuje charitatívnym organizáciám, ktoré majú záujem zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob pre rok 2011...
06-10-2011
OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DODÁVKU POTRAVÍN Z INTERVENČNÝCH ZÁSOB PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY V SR
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, oznamuje charitatívnym organizáciám, ktoré majú záujem zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob,...
24-02-2011
Oznámenie
viac informácií
PPA oznamuje, že dňa 17. 02. 2011 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2011 zverejnená verejná súťaž na dodávku pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín v prospech najodkázanejších osôb v roku 2011.
17-12-2010
Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o dodávku potravín z intervenčných zásob pre najodkázanejšie osoby v SR
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje charitatívnym organizáciám, ktoré majú v pláne zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob, že ...
15-11-2010
Príloha č. 1
Žiadosť o dodávku potravín z intervenčných zásob pre najodkázanejšie osoby v Slovenskej republike 2010/2011
15-11-2010
Metodický postup
k podmienkam účasti charitatívnych organizácií v programe dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)