PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Trhové mechanizmy / Vývozné náhrady pre poľnohospodárske výrobky
13-01-2014
ADMINISTROVANIE SYTÉMU VÝVOZNÝCH NÁHRAD PRE ZÁKLADNÉ POLNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY
13-01-2014
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1422/2013
z 18. decembra 2013, ktorým sa na rok 2014 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov na vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87
26-11-2013
Administrovanie systému vývozných náhrad pre základné poľnohospodárske výrobky
19-07-2013
Vývozné náhrady za hydinové mäso (NK č. 689/2013)
02-05-2013
Vývozné náhrady za hydinové mäso
18-01-2013
Vývozné náhrady za hydinové mäso (NK č. 33/2013)
03-01-2013
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1253/2012
zo 17. decembra 2012, ktorým sa na rok 2013 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov na vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87
14-12-2012
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1199/2012
z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vajcia
26-11-2012
Vývozné náhrady za hydinové mäso (NK č. 962/2012)
02-10-2012
Vývozné náhrady za vajcia od 21. 9. 2012 (NK 858/2012)
02-10-2012
Vývozné náhrady za vajcia a vaječné žĺtky NK(EU) č. 861/2012
02-10-2012
Vývozné náhrady za hydinové mäso od 20. 7. 2012 (NK 663/2012)
02-10-2012
Vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso VNK(EÚ) č 859-2012 z 20. 9. 2012
02-10-2012
NK č. 787 2012 z 31. 8. 2012
ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 612/2009, pokiaľ ide o určenie sadzby náhrady za bravčové mäso v prípade dodávok uvedených v článku 34 uvedeného nariadenia a uskutočnených od 1. do 18. apríla 2012
12-07-2012
Vývozné náhrady za vajcia platné od 22.06.2012
12-07-2012
Vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso platné od 22.06.2012
12-07-2012
Vývozné náhrady za bravčové mäso platné od 20. apríla 2012
11-07-2012
Administrovanie systému vývozných náhrad pre základné poľnohospodárske výrobky
29-12-2011
Administrovanie systému vývozných náhrad pre základné poľnohospodárske výrobky
29-12-2011
Nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady na rok 2012
22-11-2011
Vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky účinné od 21. októbra 2011
22-11-2011
Vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa účinné od 21. októbra 2011
22-11-2011
Vývozné náhrady za vajcia účinné od 21. októbra 2011
22-11-2011
Vývozné náhrady za hydinové mäso účinné od 21. októbra 2011
26-09-2011
Vývozné náhrady na hovädzie a teľacie mäso od 23. septembra 2011
26-09-2011
Vývozné náhrady za hydinové mäso od 23. septembra 2011
25-07-2011
Vývozné náhrady za vajcia platné od 21. júla 2011
25-07-2011
Vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa platné od 21. júla 2011
25-07-2011
Vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky platné od 21. júla 2011
08-07-2011
Vývozné náhrady na hovädzie a teľacie mäso od 24. júna 2011
08-07-2011
Vývozné náhrady za hydinové mäso od 24. júna 2011
31-01-2011
Nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady na rok 2011
31-01-2011
Sadzby vývozných náhrad za vajcia platné od 21. januára 2011
31-01-2011
Sadzby vývozných náhrad pre bravčové mäso platné od 21. januára 2011
03-11-2010
Verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov
03-11-2010
Administrovanie systému vývozných náhrad pre základne poľnohospodárske výrobky
03-11-2010
Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o vývoznú náhradu a kontrolnej kópie T5
03-11-2010
Zoznam agentúr pre kontrolu a dozor aktualizovaný od 1. júla 2010
03-11-2010
Sadzby vývozných náhrad pre vajcia platné od 22. októbra 2010
03-11-2010
Sadzby vývozných náhrad pre bravčové mäso platné od 22. októbra 2010
03-11-2010
Sadzby vyvoznych nahrad pre hydinové mäso platné od 24. septembra 2010
03-11-2010
Sadzby vyvoznych nahrad pre hovädzie a teľacie mäso platné od 24. septembra 2010
03-11-2010
Nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady na rok 2010
26-02-2009
Verejné súťaže pre poskytnutie vývozných náhrad vyhlásené Európskou komisiou pri vývoze určitých komodít do tretích krajín
05-02-2009
Verejné súťaže pre poskytnutie vývozných náhrad vyhlásené Európskou komisiou pri vývoze určitých komodít do tretích krajín
26-01-2009
Verejné súťaže pre poskytnutie vývozných náhrad vyhlásené Európskou komisiou pri vývoze určitých komodít do tretích krajín
03-07-2008
Prehlásenie žiadateľa o vývoznú náhradu a Prehlásenie o pôvode výrobku
24-06-2008
Administrácia vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky
16-06-2008
Administrácia vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky
16-06-2008
Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o vývoznú náhradu - JCD
a Pokyny k vyplňovaniu kontrolnej kópie T5
16-06-2008
Prehlásenie žiadateľa o vývoznú náhradu a Prehlásenie o pôvode výrobku
01-04-2008
Verejné súťaže pre poskytnutie vývozných náhrad vyhlásené Európskou komisiou pri vývoze určitých komodít do tretích krajín
28-01-2005
Zmena prehlásenia žiadateľa o vývoznú náhradu a prehlásenia o pôvode výrobku
05-11-2004
Vzory tlačív a pokyny k vyplňovaniu žiadosti o vývoznú náhradu - JCD
28-04-2004
Vývozné náhrady pre poľnohospodárske výrobky

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)