PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Nákup obilnín
03-12-2013
Kontakty
03-12-2013
Paušálne poplatky
06-11-2012
Kontakty
06-11-2012
Paušálne poplatky
06-11-2012
Príloha č. 8 - Jednorazová banková záruka
06-11-2012
Príloha č. 7 - Bloková hotovostná záruka
06-11-2012
Príloha č. 6 - Príplatky a zrážky k intervenčnej cene
06-11-2012
Príloha č. 5 - Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách
06-11-2012
Príloha č. 4 - Kvalitatívne ukazovatele pre intervenčný nákup obilnín
06-11-2012
Príloha č. 3 - Dodatok k zmluve o dodávke obilnín do intervenčného nákupu
06-11-2012
Príloha č. 2 - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu
06-11-2012
Príloha č. 1 - Ponuka na intervenciu homogénnych dávok obilnín
06-11-2012
Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov
06-11-2012
Príloha č. 9 - Bloková banková záruka
06-11-2012
Príloha č. 10 - Dodatok k záručnej listine
28-10-2011
Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2011/2012
28-10-2011
Príloha č. 1 - Ponuka na intervenciu homogénnych dávok obilnín
28-10-2011
Príloha č. 2 - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu
28-10-2011
Príloha č. 3 - Dodatok k zmluve o dodávke obilnín do intervenčného nákupu
28-10-2011
Príloha č. 4 - Kvalitatívne ukazovatele pre intervenčný nákup obilnín
28-10-2011
Príloha č. 5 - Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách
28-10-2011
Príloha č. 6 - Príplatky a zrážky k intervenčnej cene
28-10-2011
Príloha č. 7 - Bloková hotovostná záruka
28-10-2011
Príloha č. 8 - Jednorazová banková záruka
28-10-2011
Príloha č. 9 - Bloková banková záruka
28-10-2011
Príloha č. 10 - Dodatok k záručnej listine
29-10-2010
Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2010/2011
29-10-2010
Príloha č. 1 - Ponuka na intervenciu homogénnych dávok obilnín
29-10-2010
Príloha č. 2 - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu
29-10-2010
Príloha č. 3 - Dodatok k zmluve o dodávke obilnín do intervenčného nákupu
29-10-2010
Príloha č. 4 - Kvalitatívne ukazovatele pre intervenčný nákup obilnín
29-10-2010
Príloha č. 5 - Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách
29-10-2010
Príloha č. 6 - Príplatky a zrážky k intervenčnej cene
29-10-2010
Príloha č. 7 - Bloková hotovostná záruka
29-10-2010
Príloha č. 8 - Jednorazová banková záruka
29-10-2010
Príloha č. 9 - Bloková banková záruka
29-10-2010
Príloha č. 10 - Dodatok k záručnej listine
01-12-2009
Zoznam akreditovaných laboratórií vykonávajúcich analýzu kvalitatívnych znakov obilnín
26-10-2009
UPOZORNENIE PRE DODÁVATEĽOV OBILNÍN
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje všetkých dodávateľov obilnín, že bude prijímať ponuky na intervenčný nákup obilnín (pšenica obyčajná a jačmeň) až od 1. 11. 2009!!! Ponuky podané pred uvedeným termínom sú neplatné!!!
20-10-2009
Príloha č. 6 - Príplatky a zrážky k intervenčnej cene
20-10-2009
Príloha č. 5 - Zoznam intervenčných centier pre obilniny
20-10-2009
Príloha č. 4 - Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách
20-10-2009
Príloha č. 3 - Kvalitatívne ukazovatele pre intervenčný nákup obilnín
20-10-2009
Príloha č. 2 - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu č. ....
20-10-2009
Príloha č. 1 - Ponuka na intervenciu homogénnych dávok obilnín
20-10-2009
Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2009/2010
10-06-2009
Príloha č.2 - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu č. ....
16-02-2009
Príloha č.8 - Formulár – Bloková banková záruka
16-02-2009
Príloha č.7 - Formulár - Jednorázová banková záruka
15-01-2009
Akreditované laboratóriá
17-12-2008
UPOZORNENIE
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje záujemcov, ktorí uvažujú s predložením ponuky na intervenčný nákup kukurice v hospodárskom roku 2008/2009, že uzávierka 1. fázy na predkladanie ponúk kukurice do intervenčného nákupu sa končí 31. 12. 2008 o 12.00 hod. bruselského času.
08-12-2008
Informácia pre dodávateľov a skladovateľov obilnín v hospodárskom roku 2008/2009
Postup pri preberaní obilnín z úrody roku 2008 v intervenčnom sklade
08-12-2008
Informácia o bankovom účte dodávateľa a skladovateľa obilnín do intervenčného nákupu v hospodárskom roku 2008/2009
viac informácií
Pri spracovávaní ponúk pre intervenčný nákup obilnín v hospodárskom roku 2008/2009 a žiadostí prevádzkovateľa skladu o zaradenie jeho skladu do zoznamu intervenčných skladov v informačnom systéme Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“) je nutné ...
02-12-2008
Opätovná výzva pre pestovateľov kukurice
viac informácií
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa pripája k výzve Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) pre pestovateľov kukurice zo dňa 28.11.2008.
27-10-2008
Príloha č.2 - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu č. ....
27-10-2008
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2008/2009
27-10-2008
Príloha č.1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
27-10-2008
Príloha č.2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
27-10-2008
Príloha č.3 - Cenová ponuka za služby
27-10-2008
Príloha č.4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
27-10-2008
Príloha č.5 - Návrh zmluvy o skladovaní
27-10-2008
Metodický pokyn k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2008/2009
27-10-2008
Príloha č.1 - Ponuka na intervenciu homogénnych dávok obilnín
27-10-2008
Príloha č.2 - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu č. ....
27-10-2008
Príloha č.3 - Kvalitatívne ukazovatele pre intervenčný nákup obilnín
27-10-2008
Príloha č.4 - Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách
27-10-2008
Príloha č.5 - Zoznam intervenčných centier pre obilniny
27-10-2008
Príloha č.6 - Príplatky a zrážky k intervenčnej cene
27-10-2008
Príloha č.7 - Formulár - Jednorázová banková záruka
27-10-2008
Príloha č.8 - Formulár – Bloková banková záruka
27-10-2008
Oznámenie pestovateľom kukurice na Slovensku
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) na základe výzvy týkajúcej sa problematiky riešenia prebytkov kukurice na Slovensku zverejnenej na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky...
27-10-2008
Metodický pokyn k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľ na hospodársky rok 2008/2009
15-10-2008
Predbežná informácia k intervenčnému nákupu obilnín v hospodárskom roku 2008/2009
31-10-2007
Informácia k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2007/2008
31-10-2007
Príloha č. 1. - Kvalitatívne ukazovatele pre intervenčný nákup obilnín
31-10-2007
Príloha č. 2. - Zoznam intervenčných centier pre obilniny v Slovenskej republike
31-10-2007
Príloha č. 3. - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu (VZOR)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)