PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Skladovanie obilnín
25-02-2013
Zoznam intervenčných skladov
25-02-2013
Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní
06-11-2012
Príloha č. 6 - Dodatok k zmluve o skladovaní
06-11-2012
Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní
06-11-2012
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
06-11-2012
Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby
06-11-2012
Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
06-11-2012
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
06-11-2012
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín
28-10-2011
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín
28-10-2011
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
28-10-2011
Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
28-10-2011
Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby
28-10-2011
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
28-10-2011
Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní
28-10-2011
Príloha č. 6 - Dodatok k zmluve o skladovaní
28-10-2011
Prílohy k zmluve o skladovaní
29-10-2010
Prílohy k zmluve o skladovaní
29-10-2010
Príloha č. 6 - Dodatok k zmluve o skladovaní
29-10-2010
Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní
29-10-2010
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
29-10-2010
Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby
29-10-2010
Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
29-10-2010
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
29-10-2010
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín
29-10-2010
Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2010/2011
28-10-2009
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2009/2010
27-10-2009
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2009/2010
20-10-2009
Prílohy zmluvy o skladovaní
20-10-2009
Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o skladovaní
20-10-2009
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
20-10-2009
Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby
20-10-2009
Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
20-10-2009
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
20-10-2009
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2009/2010
20-10-2009
Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2009/2010
30-07-2009
Zoznam intervenčných skladov obilnín v hospodárskom roku 2008/2009
08-06-2009
Zoznam intervenčných skladov obilnín v hospodárskom roku 2008/2009
27-10-2008
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2008/2009
27-10-2008
Príloha č.1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
27-10-2008
Príloha č.2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
27-10-2008
Príloha č.3 - Cenová ponuka za služby
27-10-2008
Príloha č.4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
27-10-2008
Príloha č.5 - Návrh zmluvy o skladovaní

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)