PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Intervencia masla
18-02-2010
Metodický postup pre intervenčné sklady masla
18-02-2010
Metodický postup pre intervenčné sklady sušeného odstredeného mlieka
18-12-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že podľa čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1038/2009 z 19. októbra 2009 sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), v ktorom sa intervenčné obdobie pre maslo predlžuje do 28. februára 2010.
14-08-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že podľa nariadenia Komisie (ES) č. 733/2009 z 24. júna 2009 sa prijíma núdzové opatrenie pre trh s mliekom a mliečnymi výrobkami formou predĺženia nákupu masla prostredníctvom verejnej súťaže ...
11-03-2009
Intervenčný nákup masla formou verejnej súťaže
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že podľa nariadenia Komisie (ES) č. 186/2009 z 9. marca 2009 o začatí nákupu masla na základe výberového konania počas obdobia, ktoré sa skončí 31. augusta 2009 – začína intervenčný nákup masla formou verejnej súťaže pre obdobie...
11-03-2009
Podmienky nákupu masla formou verejnej súťaže
09-03-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 181/2009 z 6. marca 2009, ktorým sa do 31. augusta 2009 pozastavuje intervenčný nákup masla za pevne určené ceny, je prijímanie ponúk na intervenčný nákup masla za pevne určené ceny pozastavené do 31. augusta 2009.
03-03-2009
Metodický postup k intervenčnému nákupu masla
19-02-2009
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra podľa § 4 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov, v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom, nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001 z 12 januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom vyzýva...
19-02-2009
METODICKÝ POSTUP pre predkladanie ponúk na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného sušeného odstredeného mlieka
19-02-2009
METODICKÝ POSTUP pre predkladanie ponúk na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného masla
02-01-2009
Žiadosť o schválenie výrobného podniku na výrobu masla
27-02-2008
Metodický pokyn k nákupu masla pre verejné skladovanie za 90 % intervenčnej ceny
27-02-2008
Intervenčný nákup masla
viac informácií
(oznámenie o začatí intervenčného obdobia)
16-05-2007
Predajný zoznam pre výberové konanie na intervenčný predaj masla podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999
16-05-2007
Ponuka na nákup masla z intervencie podľa NK (ES) č. 2771/1999
06-03-2007
Metodický pokyn k nákupu masla pre verejné skladovanie za 90% intervenčnej ceny
25-01-2007
Vyhlásenie výberového konania na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného masla a smotany
23-01-2007
Obchodné podmienky intervenčného predaja masla podľa NK (ES) č. 2771/1999

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)