PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Skladovanie masla
10-03-2015
Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie masla
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie masla do 30. septembra 2015.
10-03-2015
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/303, ktorým sa predlžuje súkromné skladovanie masla
15-01-2015
Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie masla
08-09-2014
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 947/2014
zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie masla a vopred stanovuje výška pomoci
08-09-2014
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie masla
04-03-2013
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie soleného a nesoleného masla v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 826/2008
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie ((EÚ) č. 165/2012 z 22. februára 2013, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2013: ...
04-03-2013
Metodický postup pre žiadateľov o pomoc na súkromné skladovanie masla pre rok 2013, schválenie a povolenie výrobného podniku
01-03-2012
Metodický postup pre žiadateľov o pomoc na súkromné skladovanie masla pre rok 2012
01-03-2012
OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SOLENÉHO A NESOLENÉHO MASLA V SÚLADE S NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 826/2008
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila Nariadením Komisie ((EÚ) č. 160/2012 z 23. februára 2012, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2012:
28-02-2011
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie soleného a nesoleného masla v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 826/2008
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila Nariadením Komisie (EÚ) č. 172/2011 schému pomoci pre súkromné skladovania masla s vopred stanovenou výškou pomoci na rok 2011...
28-02-2011
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie soleného a nesoleného masla v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 826/2008
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila Nariadením Komisie (EÚ) č. 172/2011 schému pomoci pre súkromné skladovania masla s vopred stanovenou výškou pomoci na rok 2011...
01-03-2010
Oznámenie - súkromné skladovanie masla
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila Nariadením Komisie (ES) č. 158/2010 schému pomoci pre súkromné skladovania masla s vopred stanovenou výškou pomoci na rok 2010.
23-01-2009
Metodický postup pre predkladanie žiadostí na podporu súkromného skladovania masla uskladneného žiadateľom v mraziarenskom sklade
02-01-2009
Oznámenie - Súkromné skladovanie masla
viac informácií
Od 1.1.2009 Európska únia vyhlásila vo všetkých členských štátoch režim podpory na súkromné skladovanie masla ...
02-01-2009
Žiadosť o poskytnutie pomoci a uzatvorenie zmluvy na súkromné skladovanie masla
04-03-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich maslo pre účely intervenčného alebo súkromného skladovania.
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o intervenciách a súkromnom skladovaní masla ...
04-03-2008
Metodický pokyn pre súkromné skladovanie masla podľa nariadenia Komisie. (ES) č. 105/2008, nariadenie Komisie (ES) č. 157/2008 a Národnej legislatívy v platnom znení
04-03-2008
Žiadosť o schválenie výrobného podniku na výrobu masla
04-03-2008
Prehlásenie o prijatí záväzku
04-03-2008
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy
07-03-2007
Metodický pokyn pre súkromné skladovanie masla a smotany podľa NK. (ES) č. 2771/1999, NK. (ES) č. 224/2004 a Národnej legislatívy v platnom znení

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)