PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Školské mlieko
31-08-2011
Príloha E: Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia - predajné automaty
31-08-2011
Metodický pokyn pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka v školských zariadeniach.
14-01-2011
Metodický pokyn
pre žiadateľov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2010/2011.zmena bola schválená dodatkom č. 1/2011 rozhod. gen. riadit. č.63/2010 s účinnosťou od 17. januára 2011
22-10-2010
Príloha F: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
22-10-2010
Príloha E: Školský mliečny program 2010/2011
22-10-2010
Príloha D: Záväzne vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
24-09-2010
Príloha F: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
24-09-2010
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
24-09-2010
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
24-09-2010
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
22-09-2010
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
06-09-2010
Metodický pokyn
pre žiadateľov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2010/2011.
06-09-2010
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
06-09-2010
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
06-09-2010
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
06-09-2010
Príloha D: Záväzne vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
06-09-2010
Príloha E: Školský mliečny program 2010/2011
06-09-2010
Príloha F: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
08-10-2009
Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2009/2010
28-09-2009
Žiadosť o poskytnutie pomoci
25-09-2009
Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
25-09-2009
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
25-09-2009
Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
25-09-2009
Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
10-09-2008
Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
10-09-2008
Školský mliečny program 2008/2009
10-09-2008
Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
10-09-2008
Žiadosť o poskytnutie pomoci
10-09-2008
Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov.
10-09-2008
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov.
10-09-2008
Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2008/2009.
10-09-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci z finančných zdrojov Európskej únie a z národných zdrojov, na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách.
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 č. 339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci z finančných zdrojov Európskej únie a z národných zdrojov, na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách.
31-07-2008
Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
(Príloha č. 3.)
31-07-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Nariadenie komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách vyzýva...
12-09-2007
Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov
04-09-2006
Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)