PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Skladovanie sušeného odstredeného mlieka
10-03-2015
Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 30. septembra 2015.
10-03-2015
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/303, ktorým sa predlžuje súkromné skladovanie masla
15-01-2015
Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
08-09-2014
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 948/2014
zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci
08-09-2014
OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA V SÚLADE S NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) Č. 826/2008
27-02-2008
Metodický pokyn k nariadeniu Komisie(ES) č. 1898/2005
Kapitola IV - Poskytovanie podpory na nákup masla neziskovými organizáciami

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)