PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva / Pre trhové opatrenia / Pre rastlinné komodity
12-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008
z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov(Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3 – 22)
12-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003
z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 v znení neskorších predpisovÚ. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1 – 69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 40 S. 269 - 337
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 879/2008
z 9. septembra 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na vývoz v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska na hospodársky rok 2008/2009(Ú.v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 13-20)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 878/2008
z 9. septembra 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na priemyselné využitie v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska(Ú.v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 8-12)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 877/2008
z 9. septembra 2008, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska na trhu Spoločenstva(Ú.v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 3-7)
24-09-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008
z 25. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 s zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (platné od 01. 08. 2008)(Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1 – 61)
04-07-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999
zo 17. mája 1999, o spoločnej organizácii trhu s vínom(Ú. v. EÚ L 179, 14.7.1999, s. 1–84) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 26 S. 25 – 108
06-06-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2001
z 28. júna 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady/ES/ č. 1493/1999, pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií na identifikáciu výrobkov z vína a na monitorovanie trhu s vínom a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie /ES/ č.1623/2000(Ú. v. EÚ L 176, 29.6.2001, s. 14–23) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 32 S. 474
06-06-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008
z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999(Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1 – 61) (Účinné od 1. 8. 2008)
14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2007
z 26. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín(Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2007, s. 3-7)
14-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007
z 26. septembra 2007 , ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96(Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1 - 30)(Zrušené 30. 6. 2008)
14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1572/2006
z 18. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín(Ú. v. EÚ L 290, 20.10.2006, s. 29-34)
09-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 5/2008
zo 4. januára 2008, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1282/2001, pokiaľ ide o lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a výrobe pre hospodársky rok 2007/2008(Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 3 - 3)
14-12-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1476/2007
z 13. decembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na priemyselné využitie v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1059/2007 a (ES) č. 1060/2007(Ú.v. EÚ L 329, 14.12.2007, s. 17-21)
19-09-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1059/2007
zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska na trhu Spoločenstva(Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 3-7)
19-09-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1060/2007
zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na vývoz v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska(Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 8-15)
12-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 247/2007
z 8. marca 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (ES) č. 318/2006 na hospodársky rok 2007/2008(Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3-4)
21-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006
z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót(Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39-59)
21-09-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006
z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1 - 31)(platné do 1. 10. 2008)
21-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006
z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru(Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22-31)
30-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003
z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001(Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1-69) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 40 s. 269 - 337
30-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2182/2005
z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín(Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 31-55)
29-03-2006
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3149/92
z 29. októbra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve .(Ú. v. EÚ L 313, 30. 10. 1992, s. 196 - 200)
21-02-2006
Nariadenie komisie (ES) č. 1227/2000
z 31. mája 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál(Ú. v. EÚ L 143, 16.6.2000, s. 1-21) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 29 s. 116 - 136
16-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1068/2005
zo 6.7.2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín(Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 65-68)
16-02-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1947/2005
z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s osivami a o zrušení nariadenia (EHS) č.2358/71 a nariadenia (EHS) č. 1674/72(Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 3-7)
16-02-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005
z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82(Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 1-7)
05-02-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003
z 29.septembra 20033 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom.(Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 114-120) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 40 s. 382
31-01-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000
z 25. júla 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus(Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2000, s. 45-99) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 30 s. 182 - 236
31-01-2005
Nariadenie Rady (ES) č.2236/2003
z 23. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1868/94 ustanovujúceho systém kvót, pokiaľ ide výrobu zemiakového škrobu(Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 45-51) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 41 s. 515 - 521
31-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000
z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky(Ú. v. EÚ L 152, 24.6.2000, s. 1-43) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 29 s. 145 - 187
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 824/2000
z 19. apríla 2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín(Ú. v. EÚ L 100, 20.4.2000, s. 31-50) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 29 s. 27 - 46
13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/1992
zo 16. októbra 1992 o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a miesta určenia intervenčných produktov(Ú. v. EÚ L 301, 17.10.1992, s. 17-26) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) SK.ES Kapitola 02 Zväzok 04 s. 297
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999
z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske produkty(Ú. v. EÚ L 102, 17.4.1999, s. 11-52) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 s. 129 - 171
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 2200/1996
z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou(Ú. v. EÚ L 297, 21.11.1996, s. 1-28) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 20 s. 55 - 82(Zrušené 30. 6. 2008)
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/1996
z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny(Ú. v. EÚ L 297, 21.11.1996, s. 29-48) ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 20 s. 83 - 102
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000
zo dňa 24. júla 2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník spoločenstva pre vinárske (oenologické) postupy a procesy(Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2000, s. 1-44) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 30 s. 138 - 181
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2001
z 24. apríla 2001ustanovujúce podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore(Ú. v. EÚ L 128, 10.5.2001, s. 32-53) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 32 s. 202 - 223
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č.1673/2000
z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno(Ú. v. EÚ L 193, 29.7.2000, s. 16-22) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 30 s. 131
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.245/2001
z 5. februára 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konopou pestovanými na vlákno(Ú. v. EÚ L 35, 6.2.2001, s. 18-27) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 31 s. 229 - 238
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.2075/1992
z 30. júna 1992 o spoločnej organizácií trhu so surovým tabakom(Ú. v. EÚ L 215, 30.7.1992, s. 70-76) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 13 s. 29
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č.1868/1994
z 27 júla 1994, ktorým sa ustanovuje systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu(Ú. v. EÚ L 197, 30.7.1994, s. 4-6) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 16 s. 331 - 333
13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č.1722/1993
z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúce sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže(Ú. v. EÚ L 159, 1.7.1993, s. 112-122) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 14 s. 267 - 277(Zrušené 30. 6. 2008)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)