PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

26-03-2015
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013
k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) a „Tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb“
02-07-2014
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) pre jednoduché účtovníctvo
PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Výkazu o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 pre jednoduché účtovníctvo pripája algoritmus výpočtu HPH, ktorý treba použiť vo formulári ŽoNFP/časť Monitoring ako aj vo formulári Monitorovacích správ pre vybrané opatrenia.

Pre subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve sa HPH od roku 2013 vypočíta z Výkazu o príjmoch a výdavkoch nasledovne:
HPH = (Príjmy z predaja tovaru+ príjmy z predaja výrobkov a služieb) – (Výdavky na zásoby + Výdavky na služby)
HPH = (r. 1 + r. 2) – (r.5 + r.6)
06-06-2014
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 02.06.2014 pre všetky opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 1.1
Modernizácia fariem
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 1.2
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 1.4
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 1.5
Odbytové organizácie výrobcov
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 1.6
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 1.7
Využívanie poradenských služieb
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 2.1
Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 3.1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 3.2.A
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 3.2.B
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 3.3
Vzdelávanie a informovanie
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
od 2. 6. 2014
06-06-2014
MS pre opatrenie č. 3.4.2
Obnova a rozvoj obcí
od 2. 6. 2014
15-11-2013
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 15.11.2013...
04-10-2011
Oznámenie
PPA oznamuje, že na stránke PPA v časti Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy bola uverejnená monitorovacia spáva pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce osi 4 LEADER.
19-03-2010
Oznámenie k predkladaniu monitorovacích správ projektu v rámci PRV SR 2007-2013
19-05-2010
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013
k aktualizovaným formulárom monitorovacích správ projektov...

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)