PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

06-06-2014
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z OP RH 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 01.06.2014 pre opatrenia 2.1 a 2.2 Operačného programu Rybné hospodárstvo 2007 – 2013.
06-06-2014
Monitorovacia správa pre opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry
od 01.06.2014
06-06-2014
Monitorovacia správa pre opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
od 01.06.2014

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)