PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-07-2014
Smernica na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 1/2012
11-07-2014
Príloha č. 1 - Predloha tabuľky s povinnými popisnými údajmi k zmluvám
11-07-2014
Príloha č. 2 - Potvrdenie o zverejnení zmluvy/dodatku k zmluve
11-07-2014
Príloha č. 3 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie objednávok za organizáciu
11-07-2014
Príloha č. 4 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie faktúr za organizáciu
11-07-2014
Príloha č. 5 - Povinné údaje pre zverejnenie zmluvy v CRZ
13-01-2010
Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám (aktualizované 16.12.2013)
13-01-2010
Vzor č.3 - Rozhodnutie
13-01-2010
Vzor č.2 - Evidenčný list žiadosti o poskytnutí informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
13-01-2010
Vzor č.1 - Žiadosť o sprístupnenie informácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)