Legislatíva

02.09.2015

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

z 10.decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

Pomoc de minimis

20.09.2012

Nariadenie vlády SR č. 319/2011 Z. z.o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

20.09.2012

Vyhláška MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka

20.09.2012

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam

20.09.2012

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky