PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

02-09-2015
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
z 10.decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve
20-09-2012
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky
20-09-2012
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam
20-09-2012
Vyhláška MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka
20-09-2012
Nariadenie vlády SR č. 319/2011 Z. z.o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
22-07-2009
NARIADENIE RADY (ES) č. 73/2009
30-09-2008
Základná zmluva
30-09-2008
Usmernenie ŠP rybnému hospodárstvu
30-09-2008
Usmernenie spoločenstva o ŠP 2007-2013
30-09-2008
Nariadenie Rady 1198-2006-rybné hospodárstvo
30-09-2008
Nariadenie EK 800-2008-skupinové výnimky
30-09-2008
Nariadenie EK 1857-2006 o ŠP MSP

Pomoc de minimis

30-09-2008
Nariadenie EK 875-2007
30-09-2008
Nariadenie EK 1998-2006
30-09-2008
Nariadenie EK 1535-2007

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)