PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

10-06-2014
Prehľad uhradenej ŠP NAFTA v roku 2013
10-06-2014
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2013
10-06-2014
Prehľad štátnej pomoci a minimálnej pomoci za rok 2013
30-09-2013
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2012
30-09-2013
Prehľad príjemcov štátnej pomoci a pomoci de minimis v roku 2012
17-09-2012
Prehľad príjemcov štátnej pomoci a pomoci de minimis v roku 2011 (s FO)
17-09-2012
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2011 (bez FO)
03-03-2011
Prehľad uhradenej DPH obciam podľa usmernenia MPŽPRR SR č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam v roku 2010
03-03-2011
Prehľad štátnej pomoci, dočasnej štátnej pomoci, minimálnej pomoci a národných podpôr poskytnutých právnickým osobám v roku 2010

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)