PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.1
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.A
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.B
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.3
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.1
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.2
29-05-2014
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
aktualizované Dodatkom č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od 02.06.2014
29-05-2014
DODATOK Č. 14
ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008
29-05-2014
PRÍLOHA Č.6 K USMERNENIU
29-05-2014
PRÍLOHA Č.17 K USMERNENIU
29-05-2014
PRÍLOHA Č.18 K USMERNENIU
20-05-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 10 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 11 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 12 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 13 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 14 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 15 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 16 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 17 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)