Usmernenie

06.03.2012

Príloha č. 6 Charakt. priorít a opatreni osi 3, SZ

06.03.2012

Príloha č. 6 Charakt. priorít a opatreni osi 3, BSZ

06.03.2012

Príloha č. 7

Zoznam prijatých ŽONF projektov

06.03.2012

Príloha č. 8

Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP

06.03.2012

Príloha č. 9 Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP a pridelení kodu, SZ

06.03.2012

Príloha č. 9 Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP a pridelení kodu, BSZ

06.03.2012

Príloha č. 10

Zmluva o národnej spolupráci, SZ

06.03.2012

Príloha č. 10

Zmluva o národnej spolupráci, BSZ

06.03.2012

Príloha č. 11

Čestné vyhlásenie partnera projektu, SZ

05.04.2011

Usmernenie, verzia 1.8 BSZ