PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

03-06-2011
Dodatok č. 9 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader
03-06-2011
Príloha č.6
03-06-2011
Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9 (so sledovaním zmien)
03-06-2011
Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9 (bez sledovania zmien)
05-04-2011
Usmernenie, verzia 1.8 BSZ
05-04-2011
Príloha č.1 Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia
05-04-2011
Príloha č.2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia
05-04-2011
Príloha č.3 Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS
05-04-2011
Príloha č. 4 Opatrenia PRV, koneční prijímatelia a systémy financovania
05-04-2011
Príloha č.5 Vyhlásenie o realizácii projektu
05-04-2011
Príloha č. 6 Charakt. priorít a opatrení osi 3, ktoré sú impl. prostredníctvom osi 4
05-04-2011
Príloha č.7 Zoznam prijatých ŽoNFP (projektov)
05-04-2011
Príloha č.8 Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadosti o NFP
05-04-2011
Príloha č.9 Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP a pridelení kódu
05-04-2011
Príloha č. 10 Zmluva o národnej spolupráci
05-04-2011
Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie partnera projektu
05-04-2011
Príloha č. 12 Potvrdenie miestnej skupiny na území 3 krajín
05-04-2011
Príloha č. 13 Potvrdenie Riadiaceho orgánu
05-04-2011
Príloha č. 14 Vykonávanie projektov spolupráce
05-04-2011
Príloha č. 15 Kritéria kvalitat. hodnotenia opat. 4.2.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)