PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

26-11-2010
Príloha č. 14 Vykonávanie projektov spolupráce VSP
26-11-2010
Príloha č. 15 Kritéria kvalitatívneho hodnotenia projektov spolupráce v rámci opatrenia 4.2.
26-11-2010
Príloha č. 16 Pracovný výkaz
14-10-2010
Metodický výklad k opatreniu 4.1.
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia.
05-10-2010
"Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader)"
23-03-2010
Dodatok č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader
23-03-2010
Usmernenie pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 (so sledovaním zmien)
23-03-2010
Usmernenie pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 (bez sledovania zmien)
23-03-2010
Príloha č. 9 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6
23-03-2010
Príloha č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6
23-03-2010
Príloha č. 7 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6
23-03-2010
Príloha č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 (so sledovaním zmien)
23-03-2010
Príloha č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 (bez sledovania zmien)
23-03-2010
Príloha č. 3 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 (so sledovaním zmien)
23-03-2010
Príloha č. 3 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 (bez sledovania zmien)
30-01-2010
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER, verzia 1.5 (so sledovaním zmien)
verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010
30-01-2010
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER, verzia 1.5 (bez sledovania zmien)
verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010
30-01-2010
Príloha č. 6 - CHARAKTERISTIKA PRIORÍT A OPATRENÍ OSI 3, KTORÉ SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 (bez sledovania zmien)
verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010
30-01-2010
Príloha č. 6 - CHARAKTERISTIKA PRIORÍT A OPATRENÍ OSI 3, KTORÉ SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 (so sledovaním zmien)
verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010
29-01-2010
Dodatok č. 5 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader
ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)