PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

29-01-2010
Priloha č. 3 - PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 (PROJEKTOV) MAS
verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010
29-01-2010
Priloha č. 1 - ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010
06-11-2009
Žiadosti o NFP 4.1 a 4.3
06-11-2009
Príloha č. 2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia
30-10-2009
Dodatok č. 4 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader
30-07-2009
Dodatok č.3 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader
30-07-2009
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.3 (bez sledovania zmien)
30-07-2009
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.3 (so sledovaním zmien)
30-07-2009
Príloha č. 6 Charakter priorít a opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 verzia 1. 3
30-07-2009
Príloha č. 4 Opatrenia PRV, koneční prijímatelia a systémy financovania verzia 1. 3
30-07-2009
Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS, verzia 1. 3.
30-07-2009
Príloha č. 1 Záväzná osnova ISRU, verzia 1.3 (bez sledovania zmien)
30-07-2009
Príloha č. 1 Záväzna osnova ISRU, verzia 1.3 (so sledovaním zmien)
22-04-2009
Dodatok č. 2 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader
21-10-2008
Dodatok č.1 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader
21-10-2008
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.1.
21-10-2008
Žiadosť o NFP pre opatrenie 4.1. a 4.3
21-10-2008
Príloha č.1 Záväzná osnova, verzia 1.1
21-10-2008
Priloha č. 4 Záväzná osnova, verzia 1.1
21-10-2008
Priloha č. 5 Vyhlásenie o realizácií projektu, verzia 1.1

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)