PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

20-05-2013
Príloha č. 19 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
28-03-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.1
28-03-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.A
28-03-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.B
28-03-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.3
28-03-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.1
28-03-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.2
28-03-2013
Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 3.1
28-03-2013
Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 3.2.A
28-03-2013
Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.1
28-03-2013
Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.2
28-03-2013
Príloha č. 2 k ŽoNFP - Čestné vyhlásenie konflikt záujmu
28-03-2013
Príloha č. 3 k ŽoNFP - Čestné vyhlásenie de minimis
11-03-2013
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
aktualizované Dodatkom č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od13.03.2013
11-03-2013
DODATOK Č. 13
ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
11-03-2013
PRÍLOHA Č.1
ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
(účinná od 13. 03. 2013)
11-03-2013
PRÍLOHA Č.3
PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,OPATRENIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4MAS
(účinná od 13. 03. 2013)
11-03-2013
PRÍLOHA Č.6
CHARAKTERISTIKA PRIORÍT A OPATRENÍ OSI 3, KTORÉ SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
(účinná od 13. 03. 2013)
11-03-2013
PRÍLOHA Č.11
ČESTNÉ VYHLÁSENIE PARTNERA PROJEKTU
(pre partnerov projektu spolupráce zo SR a pre partnera projektu spolupráce z členských štátov EÚ)
(účinná od 13. 03. 2013)
11-03-2013
PRÍLOHA Č.17
METODICKÉ USMERNENIE POSTUPU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV (OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV) PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC A SLUŽIEB V RÁMCI OSI 4 LEADER
(účinná od 13. 03. 2013)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)