PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-03-2013
PRÍLOHA Č.18
VZOR VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (účinná od 13. 03. 2013)
11-03-2013
PRÍLOHA Č.19
KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE A OPATRENIA 4.3 CHOD MAS
(účinná od 13. 03. 2013)
30-03-2012
Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader
30-03-2012
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.3.
30-03-2012
Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.12, BSZ
30-03-2012
Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.12, SZ
30-03-2012
Príloha č. 17 Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov, BSZ
30-03-2012
Priloha č. 17 Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov SZ
06-03-2012
Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, SZ
06-03-2012
Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, BSZ
06-03-2012
Dodatok č. 11 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader
06-03-2012
Príloha č. 1
Záväzná osnova
06-03-2012
Príloha č. 2
Kritériá pre hodnotenie
06-03-2012
Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP, BSZ
06-03-2012
Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP, SZ
06-03-2012
Príloha č. 4
Opatrenia PRV - koneční prijímatelia
06-03-2012
Príloha č. 5
Vyhlásenie o realizácii projektu
06-03-2012
Príloha č. 6 Charakt. priorít a opatreni osi 3, SZ
06-03-2012
Príloha č. 6 Charakt. priorít a opatreni osi 3, BSZ
06-03-2012
Príloha č. 7
Zoznam prijatých ŽONF projektov

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)