PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

19-12-2011
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
verzia č. 1.10 platná od 19. 12. 2011
- So sledovaním zmien (SZ)
- Bez sledovania zmien (BSZ)
19-12-2011
Dodatok č.10 k Usmerneniu pre admin. osi 4 Leader
19-12-2011
Príloha č. 1
Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia
19-12-2011
Príloha č. 2
Kriteriá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia
19-12-2011
Príloha č. 3
Protokol o výbere ŽoNFP, SZ
Protokol o výbere ŽoNFP, BSZ
19-12-2011
Príloha č. 4
Opatrenia PRV, koneční prijímatelia a systémy financovania
19-12-2011
Príloha č. 5
Vyhlásenie o realizácii projektu
19-12-2011
Príloha č. 6
Charakt. priorít a opatreni osi 3, SZ
Charakt. priorít a opatreni osi 3, BSZ
19-12-2011
Príloha č. 7
Zoznam prijatých ŽoNFP (projektov)
19-12-2011
Priloha č. 8
Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadosti o NFP
19-12-2011
Príloha č. 9
Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP a pridelení kódu
19-12-2011
Príloha č. 10
Zmluva o NS, SZ
Zmluva o NS, BSZ
19-12-2011
Príloha č. 11
Čestné vyhlásenie partnera projektu,SZ
Čestné vyhlásenie partnera projektu,BSZ
19-12-2011
Príloha č. 12
Potvrdenie miestnej skupiny na území 3 krajín
19-12-2011
Príloha č. 13
Potvrdenie Riadiaceho orgánu
19-12-2011
Príloha č. 14
Vykonávanie projektov spolupráce
19-12-2011
Príloha č. 15
Kritériá kvalitat. hodnotenia opatrenia 4.2
19-12-2011
Príloha č. 16
Pracovný výkaz
19-12-2011
Príloha č. 17
Metodické usmernenie pri obstarávaní, BSZ
19-12-2011
Príloha č. 18
Vzor výzvy na predkladanie žiadosti o NFP v rámci ISRÚ, SZ
Vzor výzvy na predkladanie žiadosti o NFP v rámci ISRÚ, BSZ

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)