PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.1
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.A
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.B
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.3
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.1
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.2
29-05-2014
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
aktualizované Dodatkom č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od 02.06.2014
29-05-2014
DODATOK Č. 14
ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008
29-05-2014
PRÍLOHA Č.6 K USMERNENIU
29-05-2014
PRÍLOHA Č.17 K USMERNENIU
29-05-2014
PRÍLOHA Č.18 K USMERNENIU
20-05-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 10 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 11 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 12 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 13 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 14 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 15 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 16 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 17 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)