PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.1
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.A
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.B
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.3
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.1
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.2
29-05-2014
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
aktualizované Dodatkom č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od 02.06.2014
29-05-2014
DODATOK Č. 14
ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008
29-05-2014
PRÍLOHA Č.6 K USMERNENIU
29-05-2014
PRÍLOHA Č.17 K USMERNENIU
29-05-2014
PRÍLOHA Č.18 K USMERNENIU
20-05-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 10 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 11 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 12 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 13 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 14 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 15 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 16 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 17 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)