PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

31-07-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 30.-31. 2014
22-07-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 28 - 29 2014
04-07-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 26 - 27 2014
20-06-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 23 - 24 2014
05-06-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 16. 2014
03-06-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 17. - 22. 2014
17-04-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 1. - 16. 2014
26-06-2014
Ostatné faktúry za rok 2013
11-02-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 47. - 52. 2013
21-11-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 33. - 46. 2013
13-08-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 27. - 32. 2013
01-07-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 20. - 26. 2013
22-05-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 18. - 20. 2013
19-03-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 1. - 10. 2013
17-01-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 31. – 52. 2012
31-07-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 26. – 30. 2012
27-06-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 21. - 25. 2012
23-05-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 15. - 20. 2012
16-04-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 12. - 14. 2012
23-03-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 9. - 11. 2012

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)