PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Profil verejného obstarávateľa

Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave ( ďalej len „PPA“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Referát verejného obstarávania Sekcie hospodárskej správy , majetku a rozpočtu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

KONTAKT
vybavuje Referát verejného obstarávania
adresa Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
fax +421 252965656

 

meno Ing. Juraj Šimo František Zázrivec
e-mail Juraj.simo@apa.sk frantisek.zazrivec@apa.sk
telefón +421 907734876 +421 918612262