Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave ( ďalej len „PPA“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Oddelenie verejného obstarávania Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Verejný obstarávateľ PPA zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa, ktorý je dostupný na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8828).

KONTAKT
Vybavuje Oddelenie verejného obstarávania
Adresa Hraničná 12, 815 26 Bratislava
e-mail ovo@apa.sk
   
Meno Mgr. Matúš Porubčanský - vedúci oddelenia verejného obstarávania
Tel. +421918612423
e-mail Matus.Porubcansky@apa.sk
   
Meno Mgr. Soňa Muľová
Tel. +421918612551
e-mail Sona.Mulova@apa.sk
   
Meno Mgr. Ing. Henrich Koložváry
Tel. +421918612262
e-mail Henrich.Kolozvary@apa.sk