PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

DO POZORNOSTI

zamerané na aktuálne informácie pre farmárov - prvovýrobcov o nových výzvach a zmenách v agrárnej politike SR a činnosti PPA.
(Vystavené dňa 17-06-2009)
pre poberateľov podpory, ktorí prijali agroenvironmentálne záväzky z op. č. 5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat s časovým plnením na roky 2004 - 2009.
(Vystavené dňa 07-04-2009)
Oznámenie
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia 1.1. a 1.2.), že ak nedoplnia svoje žiadosti na základe výzvy na doplnenie do termínu 31.3.2009 (pri dodržaní termínu na doplnenie, ktorý je stanovený v zmysle príručky pre žiadateľov), budú tieto žiadosti automaticky vyradené zo spracovania.
PPA nemôže tolerovať sklz v kontrahovaní projektov spôsobenú nedisciplinovanosťou a liknavosťou žiadateľov.
(Vystavené dňa 26-02-2009)
UPOZORNENIE!!!
PPA upozorňuje konečných príjímateľov PRV SR 2007-2013 (okrem opatrenia č. 1.3, 1.5 a 5.1), že so záverečnou žiadosťou o platbu je potrebné doručiť aj monitorovaciu správu projektu. PPA je oprávnená pozastaviť vyplatenie záverečnej ŽoP až do doby doručenia kompletnej monitorovacej správy resp. jej častí. Oznámenie k predkladaniu MS bolo zverejnené 7.10.2008.
(Vystavené dňa 11-11-2008)