PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

08-06-2015
Kritéria podvojné účtovníctvo 2014
08-06-2015
Kritéria jednoduché účtovníctvo 2014
08-06-2015
Kritéria mikro účtovnej jednotky 2014
01-04-2014
Priloha č. 6a
01-04-2014
Priloha č. 6b
01-04-2014
Priloha č. 8a
01-04-2014
Priloha č. 8b
01-04-2014
Príloha č. 3. - Zmluva eff 2.1
01-04-2014
Príloha č. 4. - Zmluva eff 2.2
21-02-2014
Príloha 3a - Tabuľková časť
aktualizované
21-02-2014
Príloha 3b - Jednoduché účtovníctvo
aktualizované
21-02-2014
Príloha 3c - Podvojné účtovníctvo
aktualizované
13-02-2014
ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. 12. 2013
o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania
13-02-2014
Usmernenia
o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania
16-01-2014
Dodatok č. 1.
16-01-2014
Príloha č. 1. - 4a - opatrenie 2.1.
16-01-2014
Príloha č. 2. - 4b - opatrenie 2.2.
20-12-2013
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z OPERAČNÉHO PROGRAMU RYBNÉ HOSPODÁRSTVO SR 2007 – 2013
Číslo výzvy: 2013/OPRH/02
20-12-2013
Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 9.0
OPATRENIE 2.1 INVESTÍCIE DO AKVAKULTÚRY
OPATRENIE 2.2 INVESTÍCIE DO SPRACOVANIA A UVÁDZANIA NA TRH
20-12-2013
Príloha č. 1: Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)