PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

15-07-2014
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
Číslo výzvy: 2014/PRV/35
Aktualizácia č. 2
09-06-2014
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ - aktualizácia č. 1“
09-06-2014
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
Číslo výzvy: 2014/PRV/35
Aktualizácia č. 1
14-05-2014
Príloha č. 5 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
aktualizovaná 12.6.2014
08-04-2014
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ - aktualizácia
21-03-2014
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
Číslo výzvy: 2014/PRV/35
21-03-2014
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP
pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
21-03-2014
Žiadosť o NFP pre 6. výzvu na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
21-03-2014
Príloha č. 1 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
Projekt realizácie k opatreniu 1. 1 Modernizácia fariem
21-03-2014
Príloha č. 2 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu
21-03-2014
Príloha č. 3 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
21-03-2014
Príloha č. 4 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
21-03-2014
Príloha č. 6 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
Splnomocnenie žiadateľa

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)