25.09.2015

Oznámenie PPA zo dňa 25.09.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 2/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Aktualizáciou výzvy sa:

1.    predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 16.10.2015.

2.    v bode 1.4 Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt sa dopĺňajú dva nasledovné „podbody“:

  • 1.4.1  Monitorovanou plochou sa rozumie celá oblasť v dosahu monitorovacieho systému, tzn. oblasť všetkých lesných pozemkov a k ním priľahlých nelesných pozemkov, od ktorých môže vzniknúť aj požiar lesných pozemkov, v ktorých monitorovací systém detekuje signál. Na základe uvedenej plochy sa určí maximálny limit oprávnených výdavkov na danú aktivitu.
  • 1.4.2 Veľkosť monitorovanej plochy popíše žiadateľ v projekte realizácie. V prípade, že zasahuje aj iné priľahlé pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ ich nevie zdokladovať v rámci potvrdení príslušného odboru pozemkového a lesného okresného úradu, žiadateľ predloží stanovisko NLC Zvolen k výpočtu veľkosti monitorovanej plochy.

3.    V bode 2.3.1 B)5) sa dopĺňa sa text. Doplnený bod má nasledovné znenie:
„5) výdavky na realizáciu projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti. T.j. oprávnené výdavky musia vždy súvisieť s monitorovaním lesného pozemku žiadateľa s vysokým a stredným stupňom požiarovosti. Tým sa nevylučuje, že monitorovací systém okrem lesných pozemkov žiadateľa v dôsledku dosahu zariadenia a skladby lesných pozemkov nemôže monitorovať aj ďalšie lesné pozemky, resp. priľahlé pozemky.“

4.    aktualizoval sa formulár ŽoNFP pre oblasť Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry.