PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

25-09-2015
Oznámenie PPA zo dňa 25.09.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 2/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Aktualizáciou výzvy sa:

1.    predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 16.10.2015.

2.    v bode 1.4 Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt sa dopĺňajú dva nasledovné „podbody“:

  • 1.4.1  Monitorovanou plochou sa rozumie celá oblasť v dosahu monitorovacieho systému, tzn. oblasť všetkých lesných pozemkov a k ním priľahlých nelesných pozemkov, od ktorých môže vzniknúť aj požiar lesných pozemkov, v ktorých monitorovací systém detekuje signál. Na základe uvedenej plochy sa určí maximálny limit oprávnených výdavkov na danú aktivitu.
  • 1.4.2 Veľkosť monitorovanej plochy popíše žiadateľ v projekte realizácie. V prípade, že zasahuje aj iné priľahlé pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ ich nevie zdokladovať v rámci potvrdení príslušného odboru pozemkového a lesného okresného úradu, žiadateľ predloží stanovisko NLC Zvolen k výpočtu veľkosti monitorovanej plochy.

3.    V bode 2.3.1 B)5) sa dopĺňa sa text. Doplnený bod má nasledovné znenie:
„5) výdavky na realizáciu projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti. T.j. oprávnené výdavky musia vždy súvisieť s monitorovaním lesného pozemku žiadateľa s vysokým a stredným stupňom požiarovosti. Tým sa nevylučuje, že monitorovací systém okrem lesných pozemkov žiadateľa v dôsledku dosahu zariadenia a skladby lesných pozemkov nemôže monitorovať aj ďalšie lesné pozemky, resp. priľahlé pozemky.“

4.    aktualizoval sa formulár ŽoNFP pre oblasť Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)