30.09.2015

Oznámenie PPA zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 1/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

Aktualizáciou výzvy sa:

  1. predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 23.10.2015.
  2. V bode 2.7.3 výzvy sa dopĺňa sa text. Doplnený bod má nasledovné znenie:

„2.7.3 V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“ s výnimkou nadlimitných zákaziek. V prípade nadlimitných zákaziek žiadateľ predkladá dokumentáciu vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie minimálne v nasledovnom rozsahu:

  • verejná súťaž minimálne v rozsahu bodov 1 až 28 prílohy 4a) formuláru ŽoNFP
  • užšia súťaž minimálne v rozsahu bodov 1 až 33 prílohy 4b) formuláru ŽoNFP
  • rokovacie konanie so zverejnením minimálne v rozsahu bodov 1 až 36 prílohy 4c) formuláru ŽoNFP
  • priame rokovacie konanie minimálne v rozsahu bodov 1 až 26 prílohy 4d) formuláru ŽoNFP

Ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie v prípade nadlimitných zákaziek predkladá žiadateľ na základe písomnej výzvy PPA najneskôr do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP.“