PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

03-12-2015
Oznámenie PPA zo dňa 03.12.2015 (Výzva č. 9/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu
č. 9/PRV/2015 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Aktualizáciou výzvy sa:

  1. predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 08.03.2016.
  2. v bode 2.2.2 „Podmienky oprávnenosti“ bod 4 výzvy sa mení tabuľka rozlíšenia štandardného výstupu potrebného pre naplnenie podnikateľského plánu v závislosti od príslušnej komodity
  3. doplnenie 6., 7. a 12 zarážky v bode 2.5.1 Všeobecné kritériá poskytnutia príspevku, ktoré sa týkajú investičných operácií (EIA a obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaním) o informáciu, že sa netýkajú podopatrenia 6.1
  4. v bode 2.5.2 „Výberové kritéria“ sa  mení bod 2 na nasledovné znenie: Mladý poľnohospodár je predstaviteľom podniku s výrobným potenciálom od 8 000 € do 50 000 €, meraným hodnotou štandardného výstupu na stanovený počet ha/kusov v zmysle bodu 2.2.2,  tejto výzvy.
  5. v bode 2.8.7 sa dopĺňa podmienka pre poskytovanie priamych podpôr nasledovného znenia: Jednotná platba na plochu v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z. z 8. apríla 2015 sa poskytuje na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára, je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka, má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničený. Žiadateľ o túto platbu musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., spĺňať pravidlá krížového plnenia podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. ako aj podmienky podľa § 5 a § 6 nariadenie vlády SR č. 342/2015.
  6. odstránenie časti textu bodu 2.8.15 za pomlčkou na nasledovné znenie: Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov, požadovaná žiadateľom vo formulári ŽoNFP v deň jej predloženia na PPA je konečná a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať
  7. aktualizoval sa formulár ŽoNFP
  8. aktualizovala sa Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)