PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

19-03-2015
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Slovakia - Rural Development Programme (National)
Verzia z 1.3.2015

Prílohy k PRV

01-04-2015
Ex – ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2020
01-04-2015
Analýza paušálne financovanie antén NSRV
01-04-2015
Analýza paušálne financovanie MAS
01-04-2015
Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020
01-04-2015
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK EK K NÁVRHU PRV SR 2014-2020
01-04-2015
Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít
01-04-2015
Systém vzájomnej koordinácie medzi Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (2014-2020) a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
01-04-2015
Metodika stanovenia území HNV v SR
01-04-2015
Nariadenie vlády SR č. 3422014
01-04-2015
Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít MPRV SR
01-04-2015
Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít PPA
01-04-2015
Príloha kapitola 16 - Zoznam členov Pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014 - 2020
01-04-2015
Uplatňovanie horizontálnych pricípov
01-04-2015
Zoznam rýchlorastúcich drevín pre PRV
01-04-2015
Zoznam obcí ANC

Prílohy k PRV - SWOT analýza a identifikácia potrieb

01-04-2015
Príloha č.1.
01-04-2015
Príloha č.2.

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

01-04-2015
Ochrana biotopu sysľa pasienkového - zoznam území
01-04-2015
M10 AEKO - výpočty

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)