PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

01-04-2015
M10 AEKO - cerifikát
01-04-2015
Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M10

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 11 Ekologické poľnohospodárstvo

01-04-2015
Príloha M11 EP - výpočet platieb
01-04-2015
Certifikát EP
01-04-2015
Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M11

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 12 Natura 2000

01-04-2015
M12 Natura 2000 - výpočty
01-04-2015
M12 Natura 2000 - Zoznam UEV LP
01-04-2015
M12 Natura 2000 - Zoznam UEV PP
01-04-2015
Certifikát Natura 2000 LP
01-04-2015
Certifikát Natura 2000 PP
01-04-2015
Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M12

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

01-04-2015
Príloha M13 Určenie oblastí ANC
01-04-2015
Priloha M13 Testovanie metodík ANC
01-04-2015
Príloha M13 ANC kompenzačné platby
01-04-2015
Príloha M13 Certifikát ANC

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 14 Dobré životné podmienky zvierat

01-04-2015
Príloha M14 AW výpočty
01-04-2015
Príloha M14 AW certifikát
01-04-2015
Príloha M14 AW Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 15 Lesnícko environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

01-04-2015
Príloha M15 LEKS Zoznam UEV
01-04-2015
Príloha M15 LEKS Zoznam CHVU

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)