PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

19-03-2015
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Slovakia - Rural Development Programme (National)
Verzia z 1.3.2015

Prílohy k PRV

01-04-2015
Ex – ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2020
01-04-2015
Analýza paušálne financovanie antén NSRV
01-04-2015
Analýza paušálne financovanie MAS
01-04-2015
Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020
01-04-2015
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK EK K NÁVRHU PRV SR 2014-2020
01-04-2015
Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít
01-04-2015
Systém vzájomnej koordinácie medzi Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (2014-2020) a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
01-04-2015
Metodika stanovenia území HNV v SR
01-04-2015
Nariadenie vlády SR č. 3422014
01-04-2015
Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít MPRV SR
01-04-2015
Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít PPA
01-04-2015
Príloha kapitola 16 - Zoznam členov Pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014 - 2020
01-04-2015
Uplatňovanie horizontálnych pricípov
01-04-2015
Zoznam rýchlorastúcich drevín pre PRV
01-04-2015
Zoznam obcí ANC

Prílohy k PRV - SWOT analýza a identifikácia potrieb

01-04-2015
Príloha č.1.
01-04-2015
Príloha č.2.

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

01-04-2015
Ochrana biotopu sysľa pasienkového - zoznam území
01-04-2015
M10 AEKO - výpočty

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)