PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

31-03-2015
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 350/2009 Z.z.
z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
31-03-2015
Prílohy č. 1-26. k Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 350/2009 Z.z.
z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
30-03-2015
63 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. marca 2015
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
30-03-2015
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky z 18. marca 2015
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
30-03-2015
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky 49/2007 Z.z.
zo 17. januára 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh
30-03-2015
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky 50/2007 Z.z.
zo 17. januára 2007 o registrácii odrôd pestovaných rastlín
30-03-2015
Nariadenie vlády 342/2014 Z.z.
30-03-2015
Zákon 71/1967 Zb.
30-03-2015
Zákon 220/2004 Z.z.
30-03-2015
Zákon 313/2009 Z.z.
30-03-2015
Zákon 394/2012 Z.z.
30-03-2015
Zákon 431/2002 Z.z.
30-03-2015
Zákon 523/2004 Z.z.
30-03-2015
Zákon 543/2007 Z.z.

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)