PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

31-03-2015
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 350/2009 Z.z.
z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
31-03-2015
Prílohy č. 1-26. k Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 350/2009 Z.z.
z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
30-03-2015
63 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. marca 2015
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
30-03-2015
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky z 18. marca 2015
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
30-03-2015
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky 49/2007 Z.z.
zo 17. januára 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh
30-03-2015
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky 50/2007 Z.z.
zo 17. januára 2007 o registrácii odrôd pestovaných rastlín
30-03-2015
Nariadenie vlády 342/2014 Z.z.
30-03-2015
Zákon 71/1967 Zb.
30-03-2015
Zákon 220/2004 Z.z.
30-03-2015
Zákon 313/2009 Z.z.
30-03-2015
Zákon 394/2012 Z.z.
30-03-2015
Zákon 431/2002 Z.z.
30-03-2015
Zákon 523/2004 Z.z.
30-03-2015
Zákon 543/2007 Z.z.

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)