PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

25-09-2015
Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
aktualizácia č. 2
25-09-2015
Formulár ŽoNFP 8.3.2.
aktualizácia č. 2
20-07-2015
Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
aktualizácia č. 1
20-07-2015
Formulár ŽoNFP 8.3.1.
aktualizácia č. 1
20-07-2015
Formulár ŽoNFP 8.3.2.
aktualizácia č. 1
20-07-2015
Formulár ŽoNFP 8.3.3.
aktualizácia č. 1
21-05-2015
Príloha 4ch - na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur
21-05-2015
Príloha 4h - na zákazky podľa § 9 ods 9 pod 5000 eur
21-05-2015
Príloha 4g - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur
21-05-2015
Príloha č. 4f - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém
21-05-2015
Príloha č. 4e - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém
21-05-2015
Príloha č. 4d - priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka
21-05-2015
Príloha č. 4c - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka
21-05-2015
Príloha č. 4b - užšia súťaž - nadlimitná zákazka
21-05-2015
Príloha č. 4a - verejná súťaž - nadlimitná zákazka
18-05-2015
Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
18-05-2015
Príručka pre žiadateľa
18-05-2015
Príloha č. 1 k príručke
18-05-2015
Príloha č. 2 k príručke
18-05-2015
Príloha č. 3 k príručke

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)